Zviedrija sniedz plašu atbalstu jauniešu mentorprogrammai Latvijā

“Mentor Latvia” piecu darbības gadu laikā ir sniegusi atbalstu 120 jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes rūpju. Mentorprogramma jauniešiem ir vienīgais sociālais projekts Latvijā, kuru atbalsta Zviedrijas karaļnams.

19 May 2016 | Jaunumi

2016.gada 18.maijā Latvijā viesojās Zviedrijas Karalienes Silvijas fonda “Care about the Children” pārstāve Susanna Karlzone (Susanne Carlzon), lai iepazītos ar mentorprogrammas darbības attīstību Latvijā un pastāstītu par galvenajiem izaicinājumiem pašlaik darbā ar jauniešiem Zviedrijā.

Vizītes laikā Susanna Karlzone viesojās Zviedrijas vēstniecībā un Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā, kur tikās ar šīgada mentorprogrammas jauniešiem –internātpamatskolas skolēniem – un viņu mentoriem. Susanna Karlsone norādīja, ka pašreiz fonda “Care about the Children” viens no lielākajiem izaicinājumiem ir atbalsta sniegšana bērniem, kuri nākuši no bēgļu ģimenēm kara skartajās zonās. Ņemot vērā bēgļu pieplūdumu Zviedrijā, valsts ir uzņēmusi kopumā ap 70 tūkstošu bērnu no bēgļu ģimenēm. Fonds sniedz ieguldījumu projektos, kas ir tieši vērsti uz atbalsta sniegšanu apdraudētiem bērniem un jauniešiem, tostarp arī bērniem un jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta.

Zviedrijas Karalienes Silvijas fonds “Care about the Children” ir jauns “Mentor Latvia” sadarbības partneris, kas atbalsta uz bērnu labklājību vērstus projektus visā pasaulē. Fonds šīgada mentorprogramamas darbības attīstībai Latvijā sniedzis ievērojamu atbalstu.

“Mentor Latvia” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čakste uzsver mentorprogrammas darbības nozīmīgumu: ”Katrs ieguldītais eiro šajā programmā ir ieguldījums Latvijas jauniešu izaugsmē un labklājības veicināšanā. Šī programma jau preventīvi strādā ar tādiem jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes atbalsta, lai palīdzētu tiem kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, un manā ieskatā tas ir pienesums visai sabiedrībai kopumā. Tādēļ vēlos uzsvērt ikviena sadarbības partnera ieguldījuma nozīmīgumu, jo tieši ar mūsu atbalstītāju palīdzību Mentor Latvia spēj nodrošināt programmas darbību Latvijā, ik gadu apgūstot jaunu reģionu mentorprogrammas īstenošanai.

“Mentor Latvia” piecu darbības gadu laikā atbalsts sniegts 120 jauniešiem, kuriem pietrūkst ģimenes rūpju. 2016.gada mentorprogrammā piedalās rekordliels dalībnieku skaits ­– 66 mentorpāri no Rīgas (25 mentorpāri), Jelgavas (16), Saldus (11), Tukuma (13), Kuldīgas (1).

Ņemot vērā mentorprogrammas idejas izcelsmi, kas nākusi no Zviedrijas, tās darbību galvenokārt atbalsta skandināvu izcelsmes uzņēmumi. Pateicoties sadarbība partneru sniegtajam atbalstam, Mentor Latvia spēj nodrošināt mentorprogrammas darbību, ik gadu paplašinot tās darbības reģionus.

Mentor Latvia

“Mentor Latvia” ir nevalstiskā organizācija, kas sniedz praktisku un emocionālu atbalstu jauniešiem, palīdzot tiem iepazīt veselīgu dzīvesveidu, iesaistot dažādās aktivitātēs un iepazīstinot ar reālām dzīves situācijām, tādējādi palīdzot sagatavoties patstāvīgai dzīvei. Mentorprogrammas ideja nākusi no Zviedrijas. Ar pirmā Latvijas prezidenta mazmazdēla Aleksandra Čakstes iniciatīvu Mentorprogramma kopš 2010.gada darbojas arī Latvijā.

Pētījums par jauniešu drošumspēju

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas 2013.gadā īstenotajā pētījumā “Jauniešu drošumspējas veicināšana ārpusģimenes aprūpē” par ārpusģimenes aprūpē esošo jauniešu, kuri ir zaudējuši vecāku atbalstu, vajadzībām, secināts, ka uzsākot patstāvīgu dzīvi samazinās jauniešu, kuri mācās, skaits: 39 % patstāvīgi dzīvojošo jauniešu strādā un nemācās, savukārt 25 % patstāvīgi dzīvojošo jauniešu ne strādā, ne mācās. Pētījums uzrādīja jauniešu visbiežāk minētās problēmas – vientulību, atbalsta trūkumu, nomāktību, trauksmi un nedrošību.

Pētījumā tika secināts, ka emocionāls atbalsts (atbalsta persona, padomdevējs) jauniešiem ir nepieciešams tieši pirmajā gadā, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Kā viena no jaunieši vajadzībām tika minēts mentora pakalpojums. Ar mentoru palīdzību jaunieši tiek motivēti un iedvesmoti turpināt mācības, uzsākt veselīgu dzīvesveidu, kā arī tiek sniegta praktiska palīdzība sadzīviskos jautājumos.

Mentor Latvia

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Līva Rancāne

[email protected]

+ 371 28748349